algemene voorwaarden


De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisatie hierna te noemen LA VACANZA. Het moment waarop de reiziger de voor inschrijving noodzakelijke gegevens aan LA VACANZA schriftelijk dan wel telefonisch kenbaar maakt geldt als moment van aanvaarding.

 

Reservering

Om één van de accommodaties en/of activiteiten te reserveren, die op deze site staan dient u een reserveringsverzoek in bij LA VACANZA geeft u uw naam, email adres, het type accommodatie, uw reisperiode, de samenstelling van uw reisgezelschap en eventuele wensen/bijzonderheden aan.

LA VACANZA checkt de beschikbaarheid van de accommodatie in de door u gewenste periode. Met uitzondering van extreme gevallen of situaties, geeft LA VACANZA binnen 24 uur via e-mail antwoord op uw reserveringsaanvraag. Bij beschikbaarheid ontvangt u van LA VACANZA een reserveringsbevestiging. Op het moment, dat u definitief reserveert zijn de algemene voorwaarden bindend.

Boeken is niet vrijblijvend. Zodra u via onze website of telefonisch geboekt hebt, kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Met het telefonisch of schriftelijk (email) bevestigen van de reservering naar LA VACANZA geeft u aan kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de voorwaarden van LA VACANZA.

Afhankelijk van de voorwaarden van de accommodatie zijn het meebrengen van huisdieren eventueel toegestaan, uiteraard in overleg met de verhuurder.

 

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid is altijd een moment opname en dient gezien te worden als indicatie. Indien de beschikbaarheid niet overeenkomt met uw boeking dan neemt LA VACANZA per omgaande contact met u op om met een alternatief te komen. Pas op het moment dat de factuur is verzonden is u boeking geheel bevestigd en zal reis doorgang vinden.

 

Reissom

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij LA VACANZA bekend waren ten tijde van de publicatie.

 

Betaling

Per reservering wordt € 35,00 reserveringskosten in rekening gebracht. De betalingswijze kan per accommodatie verschillen. De betaling geschiet vooraf via LA VACANZA of ter plekke aan de eigenaar. De aanbetaling bedraagt 40% van de totale huurprijs.


Bij voorafbetaling aan LAVACANZA dienen de reserveringskosten en de aanbetaling door LA VACANZA te zijn ontvangen binnen 7 dagen na dagtekening van de telefonische of schriftelijke bevestiging van de reservering.


Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van LA VACANZA. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar schriftelijk door LA VACANZA op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. LAVACANZA heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.


Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 45,40, tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

 

Wijzigingen

LA VACANZA heeft recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van LA VACANZA in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien LA VACANZA door de wijzigingen geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

LA VACANZA moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. De verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijzigingen afwijzen. Het alternatief dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 

1. De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;

2. De aard en klasse van de accommodatie;

3. De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

 

Bij even bedoelde beoordeling moet rekening gehouden worden met:

 

1. De samenstelling van het reisgezelschap

2. De aan LA VACANZA bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);

3. De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daarvan, die door LA VACANZA schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;

4. Bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger als van wezenlijk belang zijn opgegeven.


LA VACANZA mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde, omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Wanneer LA VACANZA op grond van het bovengenoemde aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijk beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Indien LA VACANZA jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

 

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de aansprakelijkheid van LA VACANZA voor andere schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van LA VACANZA. In dat geval is zijn aansprakelijk beperkt. IN dit artikel opgenomen uitsluiting en/of beperkingen aansprakelijkheid van LA VACANZA gelden ook ten behoeve van de werknemers van LA VACANZA, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van LA VACANZA ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger zich uiterlijk dient 24 uur voor aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de plaatselijke agent van LA VACANZA of ons kantoor in Nederland te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek, indien sprake is van charter vervoer.

 

Wijzigingen door de reiziger

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.

Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 50.- per boeking en eventuele communicatiekosten te vergoeden. Wijzingen zijn mogelijk als de accommodatie akkoord gaat- Voor kosten in verband met wijzingen van vluchten verwijzen wij naar de voorwaarden van de respectievelijke vluchtmaatschappij

Reist u met het vliegtuig, dan dienen voorletters en naam (in verband met de vliegtickets) correct gespeld te zijn. De voor- en achternaam moeten conform paspoort zijn. Wijzigingskosten als gevolg van het niet tijdig melden van eventuele spelfouten, komen voor uw rekening

 

Annulering

Annuleringen dienen schriftelijk aan LA VACANZA kenbaar te worden gemaakt en u dient hiervan een schriftelijke bevestiging van LA VACANZA te ontvangen. LA VACANZA brengt de annuleringskosten in rekening die op het moment van annulering gelden. U dient rekening te houden met de volgende annuleringskosten die maximaal gehanteerd kunnen worden.

 

1. Annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: de aanbetaling

2. Annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom

3. Annulering vanaf de 28ste dag tot de 7e dag voor de dag van aankomst: 90% van de reissom

4. Annulering vanaf de 7e dag voor de dag van aankomst of later: de volle reissom

 

Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, bijvoorbeeld lijndienstreizen en rondreizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Het annuleren van vluchten (geboekt door LA VACACANZA op de betreffende websites) is alleen mogelijk tegen 100% annuleringskosten.

 

Annuleren van vluchten, bootovertochten, bootplaatsen ect.

Voor het annuleren van vluchten, bootovertochten alsmede voor het annuleren van een ligplaats voor de boot verwijzen wij naar de voorwaarden van de respectievelijke vluchtmaatschappij, rederij of havenmeester, LA VACANZA is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen, uitval of klachten mbt vluchten, overtochten ect.

 

Aansprakelijkheid

LA VACANZA is niet aansprakelijk voor verlies, letsel of welke andere schade dan ook bij de reiziger. De reiziger dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering voor voornoemde situaties.

 

LA VACANZA is niet aansprakelijk indien de accommodatie een dubbele boeking heeft gemaakt. Tenzij in geval van opzet of grove schuld van LA VACANZA is LA VACANZA niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die veroorzaakt worden door omstandigheden die met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet door LA VACANZA konden worden voorzien.


Eveneens is LA VACANZA niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht. Hieronder worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


De beschrijvingen op onze site zijn juist en te goeder trouw opgesteld. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele wijzigingen die buiten haar medeweten door de eigenaar werden aangebracht. Bij de woning afgedrukt foto’s geven een idee van de betreffende accommodatie. Het kan zijn dat bijvoorbeeld foto’s van het interieur afwijken van de ter plaatse verkregen woning.

 

Klachten

Mocht er een klacht zijn zal de huurder zich DIRECT moeten wenden tot de eigenaar-/sleutelbewaarder. Indien de klacht niet ter plaatse adequate wordt opgelost, dient de huurder z.s.m. contact op te nemen met LA VACANZA.

Klachten na vertrek uit de vakantiewoning kunnen niet in behandeling genomen worden.

 

Hoewel LA VACANZA de huizen zorgvuldig heeft geïnspecteerd, kan zij geen verantwoording dragen voor enig verandering waarvan zij niet op de hoogte is gebracht. Tevens draagt zij geen verantwoording indien de accommodatie niet voldoet aan de individuele verwachtingen van de huurder. Eventuele problemen met water, gas, elektra, telefoon, zwembadfilter, zwembadwater en slecht begaanbare wegen dienen zo snel mogelijk door de eigenaar gerepareerd te worden. LA VACAZNA als boekingsagent is hier niet verantwoordelijk voor. Mocht huurder bij aankomst schade aan huis of huisraad ontdekken dient hij dit binnen 24 uur te melden, zodat deze niet op hem verhaald kan worden. Schade om het huis die de huurder veroorzaakt zal ter plaatse vergoed moeten worden.

 

Indien een klant klaagt terwijl hij/zij niet meer op de gehuurde accommodatie verblijft, verliest hij/zij elk recht op vergoeding.

LA VACANZA zal geen klachten accepteren, die worden veroorzaakt door weersomstandigheden, insecten steken of de aanwezigheid van insecten, gebrek aan water of elektriciteit, uitvoering van werkzaamheden, enz., als deze worden uitgevoerd door overheidsorganisaties.

Niet in het buitenland gemelde klachten worden niet geaccepteerd door LA VACANZA. Klachten dienen na terugkomst dan wel uiterlijk na 1 maand van de oorspronkelijke retour datum schriftelijk bij LA VACANZA ingediend te worden. Wij zullen er alles aan doen om uw vakantie te doen slagen en nemen klachten zeer serieus. Wij kunnen alleen een passende en goede oplossing aandragen ten tijde van uw vakantie en niet na terugkeer in Nederland

 

Aantal personen

Het is niet toegestaan in de accommodatie te verblijven met meer personen dan op de reserveringsaanvraag vermeld staat. De verhuurder van de accommodatie mag extra personen weigeren of tegen betaling toelaten.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt per persoon per verblijfsdag berekend. De hoogte kan per gemeente verschillen (indicatie ca. €0,40 – €1,50 per persoon per dag). Afhankelijk van de voorwaarden van de accommodatie zal de toeristenbelasting wordt opgenomen op de accommodatievoucher en zal ter plaatse bij de accommodatie afgerekend moeten worden.

 

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u de woning vanaf 16:00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de woning om 10:00 uur te verlaten. Elke wijziging van de datum en het uur van aankomst moet gemeld worden aan LA VACANZA. In geval van onvoorziene vertragingen, de dag van aankomst, wordt de huurder geacht LA VACANZA of de eigenaar van de woning te verwittigen. Indien de eigenaar niet bereikbaar is of als de vertraging niet tijdig werd gemeld, kunnen de eigenaar, zijn vertegenwoordiger en LA VACANZA geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen. Voortvloeiende kosten zijn ten laste van de huurder.

 

Water en elektra

In zuidelijke landen komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening vaker voor dan in Nederland. De verhuurder noch La VACANZA kan voor de eventuele schade aansprakelijk worden gesteld.

 

Inbegrepen

Het gebruik van de elektriciteit is in de huurprijs inbegrepen tenzij anders beschreven.

Niet inbegrepen en naar verbruik

Kosten worden (aan de hand van meterstanden bij aankomst) bij vertrek in rekening gebracht overeenkomstig de geldende lokale tarieven. Let op, indien u gebruik maakt van een elektrische auto bent u verplicht dit van tevoren te melden. Indien bij de woning vermeld staat dat elektra inclusief is, zal in dit geval het elektra “ naar verbruik “ verrekend worden. U dient zelf op de hoogte te zijn of het oplaadsysteem van u auto geschikt is om aan te sluiten op netwerk. Indien er schade of kortsluiting zou ontstaan bent u als huurder hier 100 % voor verantwoordelijk.

 

Verwarming en Airconditioning

Uiteraard laten wij u vrij om in het koude seizoen, uw vakantiehuis tot een aangename temperatuur te verwarmen. Wij willen u echter wel van tevoren waarschuwen voor de kosten voor centrale verwarming, omdat deze hoog zijn.

De prijzen voor verwarming en/of airconditioning staan vermeld in de beschrijving en prijslijst van de accommodatie. Verwarming en airconditioning moeten ter plaatse worden betaald aan de eigenaar van de accommodatie, of aan zijn/haar vertegenwoordiger. Afhankelijk van het verbruik kunnen deze kosten worden verrekend met de klant. In dat geval is in de beschrijving van de accommodatie vermeld ” kosten naar verbruik”.

 

Linnen

Bij de meeste vakantiewoningen die LA VACANZA verhuurt, is linnengoed inbegrepen tenzij anders beschreven. Een linnenpakket bestaat veelal per persoon uit een grote handdoek, een kleine handdoek en beddengoed. Keukendoeken nog niet algemeen ingeburgerd. Wij adviseren u deze zelf mee te brengen. Strand lakens en handdoeken voor bij het zwembad worden vaak niet meegeleverd.

 

Gedragsregels

De klant, die een accommodatie via La VACANZA huurt, is verantwoordelijk voor zijn/haar correct gedrag tijdens het verblijf van de accommodatie. Indien een klant zich niet op een nette en geciviliseerde wijze gedraagt, heeft de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger het recht de klant te verzoeken onmiddellijk te vertrekken en een compensatie te vragen voor alle mogelijke schades die door de klant zijn veroorzaakt. In dit geval verliest de klant ieder recht tot restitutie.

 

Borgsom

Bij sommige accommodaties wordt bij aankomst een borgsom gevraagd. Bij vertrek wordt het bedrag gerestitueerd, eventueel met aftrek van door u veroorzaakte schade. LA VACANZA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een niet uitgekeerde borgsom. De eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger kan eventuele schades die zijn veroorzaakt in zijn/haar accommodatie aftrekken van de borgsom. Indien het schadebedrag hoger is dan de borgsom, dient u het verschil voor vertrek aan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger betalen. LA VACANZA draagt geen verantwoordelijkheid voor enig geschil tussen de (vertegenwoordiger van de) eigenaar en de huurder omtrent de borg en de restitutie hiervan.

 

Kinderbed/kinderstoel

Wanneer direct bij de boeking een kinderbedje en/of een kinderstoel gewenst is, kan dit aangevraagd worden. Eventuele kosten hiervoor dienen ter plaatse betaald te worden. Traphekjes zijn niet voorradig. LA VACANZA is niet aansprakelijk voor enig letsel bij een ongeval.

 

Huisdieren

Huisdieren zijn in veel gevallen van onze huizen welkom maar altijd in overleg met de verhuurder. Tegen de tijd dat een boeking wordt bevestigd, moet de klant La VAcANZA informeren over het meenemen van een huisdier ( met grootte en soort), zodat LA VACANZA de eigenaar van de accommodatie kan informeren. In enkele gevallen kan de eigenaar om een extra betaling verzoeken voor de acceptatie van een huisdier. Indien van toepassing zijn deze extra kosten vermeld in de beschrijving van de accommodatie en moeten deze ter plaatse worden betaald.

 

De klant dient op zijn/haar huisdier te letten, teneinde mogelijke schade en/of verstoring van andere gasten te voorkomen.